رضایت نامه مشتریان عزیز

تعداد محدودی از حسن انجام کار مشتریان عزیز که از سال های قبل تا  سال 1399 با ما همکاری داشته اند و از خدمات ما بهره مند شده اند را با شما به اشتراک می گذاریم ، تا بتوانیم حسن نیت خود را به شما ثابت کنیم .

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی رودسر

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات و فروش بیسیم شهرداری و آتش نشانی ش…

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی رامسر

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات و فروش بیسیم شهرداری و آتش نشانی ش…

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی نشتارود

/
تمدید پروانه بهره برداری سرویس متحرک خشکی VHF سرویس و…

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی شهرستان قائمشهر

/
راه اندازی تکرارکننده هایترا در بستر آنالوگ نصب و راه ا…

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی شیرود

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات بیسیم شهرداری و آتش نشانی شیرود …

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی شهر شیرگاه

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات بیسیم شهرداری و آتش نشانی شهر شیر…

حسن انجام کار شهرداری و آتش نشانی زیرآب

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات بیسیم شهرداری و آتش نشانی شهر زیر…

حسن انجام کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بابل

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات بیسیم سازمان آتش نشانی و خدمات ای…

حسن انجام کار آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان ساری

/
حسن انجام کار مربوط به خدمات بیسیم آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر…